Jednostki

Jednostki
OSP Powiatu Wodzisławskiego

Oddział powiatowy Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl. obejmuje swoim zasięgiem działania 33 jednostki OSP zrzeszone w oddziale miejsko-gminnym w Wodzisławiu Śl. i oddziałach gminnych w Godowie, Gorzycach, Lubomi i Mszanie. Bezpośrednio do oddziału powiatowego przyjęto stosownymi uchwałami: OSP Krzyżkowice, OSP Pszów, OSP Radoszowy i OSP Rydułtowy. Natomiast w chwili obecnej 20 jednostek należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   

Na początku lat osiemdziesiątych OSP Odra zawiesiła swoją działalność, zaś inna – OSP Ligota Tworkowska, niestety uległa samorozwiązaniu w roku 2011, gdyż wieś będzie zlikwidowana ze względu na budowę na jej terenie polderu przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Historycznie w powiecie wodzisławskim istniała również OSP Wilchwy, która działała od 1905 roku, a jej działalność została zawieszona w połowie lat osiemdziesiątych. Wyposażenie przekazano do okolicznych jednostek. Warto także nadmienić, że w Wodzisławiu Śl. istniała także OSP Wodzisław, która z początkiem lat pięćdziesiątych przekształciła się w zawodową Komendę Rejonową Straży Pożarnej. Jej pierwszym komendantem został Jerzy Sznajder, zaś jego zastępcą Zygmunt Musioł. Budynek straży pożarnej był usytuowany pomiędzy obecnym pasażem handlowym Karuzela, a muszlą koncertową w parku miejskim. Ćwiczenia odbywały się na boisku zwanym „hasiokiem” w miejscu obecnego pasażu handlowego.     

Oddział powiatowy Związku OSP RP jako jedna z pierwszych organizacji uzyskał zgodę na stosowanie herbu powiatu na swoich pismach i wydawnictwach. Oddział powiatowy Związku w Wodzisławiu Śl. jako jeden z pierwszych w województwie uzyskał w 2001 roku własną osobowość prawną. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że obecny oddział powiatowy Związku OSP RP jest niejako kontynuatorem działalności zarządu powiatowego OSP sprzed roku 1975, kiedy to na skutek reformy administracyjnej kraju zlikwidowano powiaty, a tym samym także wszelkie struktury wielu organizacji szczebla powiatowego. Historyczny ten oddział posiadał sztandar, który zaginął i obecnie w wyniku podjętych starań sztandar  został odnaleziony. Wskazał należy że zostanie on przekazany w 2022 r, do Muzeum Wodzisławskiego, gdzie znajdzie się dla niego należyte miejsce.

Spotkanie organizacyjno – założycielskie obecnego oddziału powiatowego Związku miało miejsce 1 grudnia 1998 roku w OSP Lubomia i było efektem reformy administracyjnej kraju, według której powołano 16 województw z działającymi na ich terenie powiatami. W związku z powyższym zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego Związku OSP RP postanowiono utworzyć oddziały powiatowe, które koordynowałyby działalność oddziałów gminnych i były pośrednikami pomiędzy ogniwami Związku, jednostkami samorządu terytorialnego miast  i gmin oraz komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

W skład zorganizowanego zarządu powiatowego weszli przedstawiciele wszystkich miast i gmin naszego powiatu oraz przedstawiciele komendy powiatowej PSP i starostwa. Spośród członków zarządu powołano prezydium oddziału powiatowego z dh Jerzym Szkatułą na czele, komisję rewizyjną oraz w dalszej kolejności komisje problemowe m.in. ds. zawodów i ćwiczeń, ds. odznaczeń, ds. młodzieży i OTWP. Powołano także Powiatowy Klub Seniora Strażaka Ochotnika pod przewodnictwem dha Bolesława Cnoty zrzeszający wszystkich członków honorowych z jednostek OSP powiatu wodzisławskiego.

Dzięki życzliwości starosty wodzisławskiego dh Jerzego Rosoła i przy jego znaczącym wkładzie finansowym, oddział powiatowy w Wodzisławiu Śl. jako jeden z pierwszych  w województwie otrzymał w roku 2002 sztandar. Utworzono także z przedstawicieli wszystkich jednostek OSP jedną z nielicznych w województwie Kompanię Honorową Strażaków Ochotników i wyposażono ją w paradne złote hełmy oraz reprezentacyjne pasy z toporkami. Znaczący wkład finansowy w wyposażeniu tej formacji, a także po części i sztandaru miały prawie wszystkie urzędy miast i gmin naszego powiatu. Jako uzupełnienie oddziału reprezentacyjnego, po wieloletnich rozmowach z zainteresowanymi kapelmistrzami, specjalną uchwałą zarządu w roku 2006 powołano do działania i wyposażono w mundury galowe przy wydatnym udziale starostwa i zarządu wojewódzkiego Związku -orkiestrę dętą oddziału powiatowego przy OSP Gołkowice pod dyrekcją dha Ryszarda Wachtarczyka. Orkiestra ta wywalczyła w roku 2013 II miejsce w kraju na Ogólnopolskim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Wiśle.

Zgodnie ze statutem Związku oddział powiatowy zorganizował trzy zjazdy oddziału, na których wybrano władze oddziału i przedstawiono dokonania w okresach sprawozdawczych. Ponadto w okresie świąteczno-noworocznym organizowane są zebrania zarządu, na które zapraszani są prezesi i naczelnicy wszystkich jednostek OSP, władze Związkowe, przedstawiciele PSP, władze samorządowe powiatu i gminy lub miasta w których odbywa się spotkanie, parlamentarzyści oraz goście z Czech.  

W latach 2003 – 2012 Zarząd Oddziału organizował strażacki turniej piłki nożnej strażaków o puchar Starosty Wodzisławskiego. Zarząd oddziału powiatowego koordynował także dwukrotny wyjazd do Częstochowy w ramach ogólnopolskich pielgrzymek strażaków na Jasną Górę oraz w roku jubileuszowym 2000. powiatową pielgrzymkę strażaków do Matki Boskiej Uśmiechniętej do Pszowa. Stosowną uchwałą i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, powołano ks. Janusza Jojko z parafii p.w. św. Stanisława w Marklowicach do pełnienia funkcji kapelana powiatowego strażaków. W roku 2016 Prezydium oddziału powiatowego wystosowało wniosek do zarządu oddziału o powołanie ks. Daniela Ferka jako kapelana wyznania ewangelicko-augsburskiego. 

Corocznie zarząd oddziału organizuje także eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Laureaci tych konkursów osiągają sukcesy w eliminacjach wojewódzkich i krajowych. Prowadzona jest także kronika oddziału, która zaprezentowana była w roku 2013 na ogólnopolskim przeglądzie kronik w Ciechocinku. Zgodnie z ogólnopolskim regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych zarząd oddziału wspólnie z komendą powiatową PSP organizuje zawody na szczeblu powiatu dla jednostek OSP. Zwycięzcy tych zmagań reprezentują potem powiat na szczeblu wojewódzkim. Ponadto OSP Pszów reprezentuje od przeszło dwudziestu lat powiat na krajowych i międzynarodowych zawodach CTIF zdobywając srebrne i złote medale mistrzostw zwanych olimpiadami.    

W roku 2005 nawiązano kontakty partnerskie, z Okresnim Sdrużenim Hasićów w Karwinie w Republice Czeskiej. Przedstawiciele naszego oddziału brali także udział w spotkaniach roboczych pomiędzy zarządem wojewódzkim Związku w Katowicach, a zarządem Morawsko-Śląskiego kraju w Ostrawie w celu podpisania stosownej umowy o partnerstwie. W roku 2015 w Karwinie obchodzono uroczyście 10-lecie podpisania umowy.

W roku 2009 i 2016 przy wydatnej pomocy organizacyjno – finansowej starostwa i komendy powiatowej PSP, zarząd oddziału zorganizował X i XV Spotkanie Ekumeniczne Strażaków województwa Śląskiego.

Zarząd oddziału powiatowego wydał pozycję książkową autorstwa dh Piotra Mikołajczyka „Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wodzisławskiego”  w której została zaprezentowana bogata historia i działalność strażackich zespołów na rzecz lokalnego społeczeństwa, wśród którego żyje i które chroni. Opisane także skrótowo dzieje i specyfika miast i gmin powiatu wodzisławskiego, pozwolą poznać złożoną historię i czasy współczesne regionu przygranicznego w ramach bogatego w historię Śląska, gdzie ścierały się ze sobą żywioły polskie, czeskie i niemieckie. Taka jest bowiem ciekawa specyfika rejonu przygranicznego.  

Przewiń na górę